दोस्रो आवधिक योजनाको आधार-पत्र तथा विस्तृत दस्तावेज तर्जुमा सम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि सूचना ।
सुचीकृत हुने बारेको सूचना ।

माननीय मुख्यमन्त्री जोख बहादुर महरा

मुख्यमन्त्री तथा अध्यक्ष

..

उपाध्यक्ष

मेघराज पौडेल

सूचना अधिकारी/सहायक प्रवक्ता
हाम्रो बारे

प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७४ चैत्र ६ गतेको निर्णयानुसार प्रदेश नं. ५ प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ स्वीकृत भई सोही मितिको निर्णयानुसार प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको नियुक्त गरी प्रदेश योजना आयोगको गठन गरिएको हो ।

प्रदेशको दुरगामी सोच सहितको विकासको अवधारणा तयार गर्ने, सो का उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण गर्ने, दीर्घकालिन र अल्पकालिन नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र प्रदेश स्तरका महत्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सो को आधारमा प्राप्त सूचनाहरुको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सल्लाह सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोगको गठन गरिएको हो ।... थप जानकारी

सूचना तथा प्रेस बिज्ञप्ति
सुचना अधिकारी
डाउनलोड
कार्यक्रम
प्रकाशन